בה את/ה עמית/ה ולהצטרף מיידית ל”מנוף קרן פנסיה”. בהמשך, עם החלת החוזר להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות וע”פ הוראותיו, ניתן יהיה להעביר את זכויותיך ואת הכספים שנצברו בקרן הפנסיה הקודמת, ל”מנוף קרן פנסיה”.

החלתו בפועל, באוקטובר ,2003 של חוזר משרד האוצר,בעניין העברת כספים בין קרנות הפנסיה החדשות, ובהתאם להוראותיו.
בהמשך יוכל העמית, להעביר את זכויותיו שהוקפאו לקרן הפנסיה החדשה אליה הצטרף, עם
משמעות הדבר היא כי עמית בקרן פנסיה חדשה מקיפה יוכל לעבור לקרן חדשה מקיפה אחרת, כאשר זכויותיו והכספים שצבר יעברו עמו. עד מועד החלתו הרשמי באוקטובר 2003 יוכל עמית שיהיה מעוניין לעבור לקרן פנסיה צוברת מקיפה חדשה, להקפיא את זכויותיו בקרן בה הוא עמית, ולהצטרף לקרן החדשה.

Occupational injuries can really slow your life down. Keep yourself busy during recuperation by playing at mobile casinos straight from your device.

)חוזר פנסיה מינואר 2003 שהוציא אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר וחתום ע”י מר אייל בן שלוש(.
בינואר 2003 פורסם חוזר של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר המתיר ומסדיר העברת כספי עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות מקיפות. החלתו בפועל של חוזר זה, תהיה ב 1 לאוקטובר 3002
העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות